Leonardo Tondo, Mogens Schou, Agneta Nilsson and Bruno Müller-Oerlinghausen. Photo taken on Chia Beach near Cagliari, Sardinia, in 1998.  Photo received from Leonardo Tondo